art: Kyselina™ | Alberto Troia
DIS Magazine logo, small